DJ Feest Voorwaarden

0. Definities
1. Geldigheid
2. Offertes en Contracten
3. Bepalingen met betrekking van optredens
4. Prijzen
5. Betalingen
6. Klachten, boete en schadevergoeding
7. Aansprakelijkheid
8. Annulering
8. Geschillen
0. Definities.

a) Opdrachtgever = De persoon die Onderwater Entertainment inhuurt en zorg draagt voor de betaling.

b) DJ = De persoon die de muziek verzorgd op uw feestavond.

c) Plaats van optreden = De overeengekomen locatie waar het feest zal plaats vinden.

d) Tijdstip van optreden = De overeengekomen datum en tijdstip waarop het feest zal plaats vinden.

1. Geldigheid.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van
toepassingen op alle handelingen van Onderwater Entertainment wat betreft het optreden wat in een contract is vastgelegd door Onderwater Entertainment naar de Opdrachtgever.

2. Offertes en Contracten.

Alle offertes en facturen worden gemaakt via een digitaal E-Factuur systeem. Opdrachtgever gaat akkoord met deze manier van offreren en factureren, indien Opdrachtgever hier niet mee akkoord gaat dient men dit schriftelijk binnen 7 dagen te melden aan Onderwater Entertainment. Hij zal de opdracht dan op briefpapier zetten en versturen. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 15 dagen. Onderwater Entertainment en Opdrachtgever zijn aan elkaar verbonden na ondertekening en/
of akkoord bevinding van de door Onderwater Entertainment gemaakte offerte. Opdrachtgever moet binnen 15 dagen na schriftelijk of telefonisch akkoord, de offerte definitief accepteren via het bovengenoemde offerte systeem, heeft Opdrachtgever dit niet gedaan dan wordt de eventuele offerte automatisch ontbonden.

3. Bepalingen, rechten met betrekkingen van optredens.

De Opdrachtgever verklaard volledig bekend te zijn met, de prestaties van de show, die de Opdrachtgever gecontracteerd heeft. De DJ’s van Onderwater Entertainment hebben het minimaal recht op 2 drankjes per uur, per DJ, op kosten van de Opdrachtgever, inclusief de uren
voor opbouw en afbouw van de gecontracteerde feestshow.
De DJ’s van Onderwater Entertainment hebben het recht op minimaal 1 warme maaltijd per DJ voor aanvang van het feest, op kosten van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verklaart in het bezit te zijn van de voor het optreden van overheidswege vereiste vergunningen. Het niet of niet meer in het bezit zijn van de benodigde vergunningen betekent voor de Opdrachtgever wanprestatie ten opzichte van het bureau. De over het optreden vereiste BUMA/STEMRA en SENA rechten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Het tijstip, van het optreden van Onderwater Entertainment is bindend, wanneer de
Opdrachtgever het tijstip van het optreden van Onderwater Entertainment wil wijzigen, kan Onderwater Entertainment dit verzoek weigeren.

Onderwater Entertainment kan besluiten tot:

A) Indien er gebruik dient te worden gemaakt van een lift om alle apparatuur op de speelplek te kunnen brengen, is het mogelijk dat er een
toeslag wordt berekend, uiteraard wordt dit met
de Opdrachtgever vooraf goed besproken.

B) Trappen, een onverharde of oneffen toegangsweg en een grotere afstand van 15
meter vanaf het lospunt tot de speelplek kunnen een probleem zijn. Onderwater Entertainment kan
hierop direct besluiten om een sjouwhulp in te huren, hiervoor worden op basis van nacalculatie kosten a € 75,00 excl 19% BTW per uur doorberekend aan
Opdrachtgever.

4. Prijzen.

Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van apparatuur, reis- en vervoerskosten, lonen en fiscale lasten.

5. Betalingen.

De Opdrachtgever moet het overeengekomen bedrag, 8 dagen voor het feest aan Onderwater Entertainment te hebben voldaan, of contant
voldoen op de avond van uw feest. Betalingen kunnen geschieden op de zakelijke
bankrekening van Onderwater Entertainment, te weten: 49.11.700.25. Indien de Opdrachtgever hierin in gebreke blijft, kan Onderwater Entertainment de verbintenis
zonder enige rechterlijke tussenkomst ontbinden,
waarbij de Opdrachtgever geen recht heeft op
schadevergoeding.

De opdrachtgever is verplicht na het ingebreke
te zijn van de betaling, alsnog het verschuldigde
bedrag te voldoen op de gestelde datum.

Als de betaling niet ontvangen is, zal er een eerste
aanmaning volgen, wordt deze aanmaning niet voldaan binnen 5 werkdagen, dan zal er een tweede aanmaning volgen, als deze binnen 2
werkdagen niet voldaan is zal de factuur uit handen worden gegeven aan een incassobureau.


6. Klachten, boete en schadevergoeding.

Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst tussen Onderwater Entertainment
en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan
een mediator. Indien de bemiddelingspoging
van de mediator niet leidt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde
rechter in het Arrondissement alwaar het bureau is gevestigd.

De opdrachtgever is gerechtigd de vordering welke voortvloeit uit de tussen partijen opgemaakte overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de woon- of vestigingsplaats van de Opdrachtgever.

In alle gevallen waarin de overeenkomst en de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden niet
voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

Reclames worden alleen en uitsluitend door Onderwater Entertainment in behandeling
genomen indien deze door de opdrachtgever uiterlijk binnen 24 uur persoonlijk, telefonisch of per email aan Onderwater Entertainment zijn gemeld en bovendien schriftelijk aangetekend binnen 8 dagen zijn bevestigd.

Indien niet op deze wijze de reclames kenbaar zijn gemaakt
wordt Onderwater Entertainment geacht aan al
zijn verplichtingen inzake de overeenkomst te hebben voldaan.

 

Afgezien van de door de bevoegde rechter uit de leveringsvoorwaarden toegekende rechten aan (een der) partijen komen ten laste aan de niet
veroordeelde partij: de vervolgingskosten, procesen
executiekosten, kosten van rechtskundige bijstand, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.


7. Aansprakelijkheid / Schade / Uitval

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur veroorzaakt door een optredende storing in de stroomvoorziening
voor, tijdens of na afloop van de voorstelling, alsmede voor door het publiek veroorzaakte
schade aan optredenattributen en andere eigendommen van de DJ´s voor, tijdens of na afloop van de voorstelling, met uitzondering van
grove nalatigheid door de DJ´s, indien reparatie niet meer van toepassing is zal het betreffende
artikel voor 90% van de cataloguswaarde worden
doorberekend aan Opdrachtgever.

Behoudens in geval van grove schuld of opzet aan de zijde van Onderwater Entertainment en met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid, zal
opdrachtgever Onderwater Entertainment vrijwaren voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten
of interesten, verband houdende met een overeenkomst c.q. voortvloeiende uit de uitvoering van een overeenkomst.

Onderwater Entertainment draagt er zorg voor dat er bij aanvang van het optreden met deugdelijk apparatuur gewerkt wordt.


Bij uitval/ziekte of andere omstandigheden waardoor de DJ van dienst zijn optreden niet kan
verzorgen moet Onderwater Entertainment zorg dragen voor een degelijke vervanging.
Bij agressiviteit of grove beledigingen/uitspraken
is Onderwater Entertainment altijd gemachtigd het feest te stoppen of kort te beëindigen.

8. Annulering.

De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst de annuleren, maar verklaart te weten dat de annuleringskosten kunnen oplopen tot 100% van het totaal bedrag, afhankelijk van de datum van
annuleren en de feestdatum.

Na boeking tot 4 weken van de feestdatum 10% annuleringskosten
van het totaalbedrag, tot 2 weken van tijdstip 50%, daarna 100% van de totaal afgesproken prijs.

Annulering bij overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare
omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet
meer van Onderwater Entertainment kan worden verlangd.
Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportproblemen, brand,
overheidsmaatregelen en/of bedrijfsstoringen bij Onderwater Entertainment en/of haar
toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

Onderwater Entertainment behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering
van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch zulks in
overleg met de wederpartij.
Onderwater Entertainment behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die
bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van
de situatie van overmacht.

9. Geschillen.

Alle geschillen die naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst ontstaan tussen
Onderwater Entertainment en de Opdrachtgever, zullen worden gebracht bij de absoluut bevoegde
rechter in het arrondissement , waar Onderwater Entertainment gevestigd is. Op alle voorwaarden, waarop de overeenkomst van toepassing zijn, is het Nederlands recht van
toepassing.

Algemene Voorwaarden
Gedeponeerd onder nummer: 28113133 bij de Kamer van Koophandel te Den Haag
Onderwater Entertainment,

waarborg